Oromia
 shegeronline.com

   Finffinne

 

 

below are e-mail letters/News Articles  from shegeronline's  e-mail box @ [email protected]

Mardaasa Addisu Report

12/19/2014

AFAAN, AADAA, SEENAAFI EENYUMMAA OROMOOF HOJJECHUUN NAMA DARARSAA???


Afaan, aadaa, seenaafi eenyummaa saba Oromoo barreeffamaan ifa taasisuukootiin dararFamaan jira


Waggaa kana guutuu, asittan si ajjeesa...achitti duuta...nujalaa hinbaatu doorsifni jedhu...qaama afaankoo beekuuf hinbeeknerraa nattti himaamaa tureera....Haata'u malee ballessaakoo ani hubachuu hindandeenye.    Guyyaa har'aa kana isa dhumaaf biiroo ani hinbeekne gara Finfinneetti akkan dhiyaadhuuf nawaamanii jennaan gaafan callisu..irra deebi'anii nujalaa hinbaatu jechuun nadoorsisan.  Kanaafuu, ani guyyaan qabamauufi du'u hinbeeku....Keessumattuu kan yeroo baay'ee bilbiluudhaan nadhiphisan:

1.  Dr.  Mitikkuu Teessoo  -Pirezedaantii Yunivarsiitii Amboo
2.  Dr.  Lakew Wondimmuu Ittaanaa Yunivarsiitii Amboo
3. Asegid......Itti gaafatamaa sirna barnootaa biiroo barnoota Oromiyaa
4.  Nagaasaa Hundee   Biiroo barnoota Oromiyaa
5. Abdiisaa Gannatii Biiroo Barnoota Oromiyaa (Nama shira qabamuu narratti xaxaa ture)
6. Margaa Dabaloo RTI

yommuu ta'u shororkeessaan kitaaba kutaa 5-8 amma animagaalaa sabbataa taa'ee gara namoota 20 waliin qopheessaa jirurratti mormituun keenya dhaloota keenyaaf qopheessuu hindanda'u jechuutiin akkan diina harka seenuuf shira mara fixanii kunoo akka bineensaaatti na adamsaa jiru...

Ani gamakoon kitaabota Afaan Oromootiin barreeffaman 22 barreesse galiisaa tokkollee utuu hinfudhatiin tola warra Guraagee kitaaba maxxansatanii raabsataniif kennuun garri kooppii 200, 000 ol hawaasa Oromoo qaqqabee jira...
2. Dhaloota kitaaba barreessan dargaggoota qubeefi maanguddootafi hayyoota Oromoo 90 ol ta'aniif barruu isaanii gulaaluufiidhaan mana maxxansaan gahee uummanni keenya akka afaansaan dubbisu taasiseera....

3.  Moojulootaafi kitaabota qorannoo hedduu sadarkaa Yunivarsiitiitti qopheessee dhaloonni wabii godhachuun itti fayyadamaa jira... kanaafis ammoo sadarkaa biyyooleessaatti Yunivarsiitii AMboo bakka bu'ee barsiistota keesaa badhaafameen ture....

4.  Yeroo ammaa kanas yunivarsiitii finfinneerraa dhimma afaaniif aadaarratti waggaa  PhD waggaa sadaffaakooti (waggaa lama guutuuf abashoota qorannoo dhimma Oromoo hinjaallanne) naaf ramadanii nadararsaa turanii...ergan gorsaa Oromoo tokko argadhee reefuu torbee sadiidha...

5. eroo ammaa kana Yunivarsiitii barnootaaf na ergerraas akka

n barnoota dhaabuufi akka namiidhuu danda'an deddeebi'anii naabilbilaniiru..qaama ani hinbeeknerraa ammoo guyyaa har'aa qofa yeroo 6 naaf bilbilamuufi...ammaaf ammatti biyya kana gadi lakkistee hinbaatu taanaan duutikee beekamaadha jechuudhaan tererize'  nagochuu...

6.  Kitaaba kutaa 5-8 baatii 5 f yerookoo kennee dhalootaaf hojjechaa turee amma boqonnaa dhumaafi xumuruuf torbee tokkittiitti gale kana gatii dadhabbiikoo baatii shanii wajjin amma dhaabdee akka deemtu jechuun manaa iddoo hojiiti gadi nadarbataniiru....
7...
8..
Egaa kana kanan barreessaa jiru biiroo hojiiti gadi darbatamee sabbataa lafa jedhamu mana interneetii fiigichaan galeetani....  Yaa Uummata Oromoo ani kana siniif barreessuunkoo sodaadhee yookaan lubbuunkoo kan dargaggoota keenya warreen qaalii ta'an nujalaa dhuman caaleef miti...garuu haqniifi hojiin ergamtoota mootummaa kun ol adeemtotarratti raawwataa jirtu hubachiisuu malee...

Ammas taanaan hanga gaafa na ukkaamsaniifi lubbuukoo rasaasa isaaniitiin fuudhaniitti hojii barreessuukooti ittan fufa...yeroo ammaa kanas kitaabota 8 kan seenaa, aadaa
, afaaniifi keessumattuu hacuuccaa saba kanarra jiru barreeffamaan qindeessee gulaaltotakootti kennadheen jira... akkasumas akka Oromiyaatti barreessitoota reefuu ka'aa jiran 300 ol walitti qabee hojiisaaniif hanga humnakoo yaada kennaaatiin jira.... egaa abidda guddinaaa, hawwii jijjiiramaafi dagaaginaa ani yeroo amra baadhee demu kun garbiraatti hiikamuusaatiin dararfamni xiinsammuu narra jiru obsa nafixachiisee torban darbe guyyaa 3 f hoospitaala galee ciiseeera...ammammoo kan caalu natti dhufeera...


Kanaafuu, Oromoon lubbuun jirtan kamuu dhugaa isin keessa jiru kamuu ifa gocuuf...saba guddaa galaana kanaaf afaaan taatanii dubbachuufiif boqonnaa argachuun isinirra hinjiru..ani gamakootiin garaachikoo hanga luqqa'utti kitaabota Oromoo baadhee olii gadi fiiguun nasabaan gaheera...hirriba dhabee halkaniif guyyaa hojjechuun afaan keenya kana achi buteera...adaraa Yaa Oromoo ani kana booda du'u hanga narraa eegamu mara hojjechuu baadhus ifaajeera......

Ammaaf waan garaakoo mara dubbadhee xumuruu waanan hindandeenyeef...asumarratti dhaabeera...kana booda sanyiinkoo (kitaabonnikoo)  hawasa gidduu jiran bakka bu'anii naaf haadubbatan...Oromoon dhaloonni didichee dhufaa jiru...marti naa fhaadubbatu...

''UUMMANNI OROMOO IFAAJEE DHALOOTA HAR'A JIRU KANAATIIN GALMASAA BIRA NIGAHA....AFAAN OROMOO AFAAN ITOOPHIYAA GUDDICHA, KAN AFRIIKAAFI KAN ADDUNYAA NITA'A...AFAAN ITTIIN YUNIVARSIITII ADDUNYAA KANAA KEESSA BARSIISAN NI TA'A...OROMOON XIIQEFFADHAA..ERGAA KOO KANAS KUDHAAMMADHAA...***  Namoonni na doorsisaa jiran kun yeroo isaanitti tarkaanfii isaanii kan kana dura dhalootarratti raawwataa turan sana narrattti fudhatanitti..sagalee kana yaadan gudunfaa kanartti isiniif hidhe faana guutummaa qilleensaaarra naaf oolchitaniifan kaba Oromummaan isin gaafadha-..
Galatoomaa!!

Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa
PhD Candidate, Documentary Linguistics and Culture
Addis Ababa University
Email:  [email protected]

                 
 

IDA'AMA ZEEROO WALIIF DADDABARSA​A MAXXANSAAS

IDA'AMA ZEEROO Nov 2 2014

 

Lakkoofsa uumamaa waliin idaa'anii

Gumbii lakkoofsotaa walirraa tuulanii

 

Olka'e dubbate gadi ta'ees oddeessaa,

ta'uus ol hixate guddaa of fakkeessaa,

waantolu hin hojjettu gufuun karra keessaa

 

Dhumni duwwaa taanaan maal bu'aan lakkoofsaa

Halkan guyyaa fiigee kan kaasu afarsaa

 

Waan hinjirre mara jiraata fakkeessee

Nama sammuun yaadu dhaabiitti raatessee

 

Garraamota fixee hayyuu shororkeessee

gaararras dhaabatee ardiirraa odeessee

kaan biyyaa caalasee kaanis ija jaamsee

 

Maqaa misoomaatiin kan dhaloota saamuu

Cabsee alanfatee kan caccabsee raamuu

 

Meeqa lakkaa'aanii meeqansaa tamsaasu

Qaxaleewwan keenya maal gochuuf basaasu

 

Kala dha'uu qofaa hojiin garuu duwwaa

Namnu maalta'eetu kan walbuusu bowwaa

 

Hir'isee hireetu ida'ee baay'isaa

Haamilee cabsetu dha'ee wallaaffisaa

 

Yaa'ii Waraabessaa kan hinbeekne safuu

Du'atti walkenna garaa waliin lafuu

 

Yaa Waaqa tokkichaa nurraa kaasi Waaroo

Dhuma keenya hinta'iin ida'amni Zeeroo!!!

 

Beekan Gulummaa Irranaa, 2014MEE NAMA SALPHATAA KANA ILAALAA ..WALIIF DADDABARSA​A MAALOO

6/9/2014 GUUTUMMAA OROMIYAA  :

[email protected]Ergmtooti Wayyaanee Dr. Mitiku Tesso President AMBO fi Dhabaa Dabalee Sirna Nama-nyaataa Wayyaaneef falmuuf Washington, DC galan
Miseensota OPDO fi ergamtoota sirna abbaa irree TPLF/Wayyaanee kan ta’a Dr. Mitikkuu Teessoo fi Obbo Dhaabaa Dabalee Washington, DC Ameerikaa akka galan beekame.

Prezidantii Univarsity Ambo kan ta’e Dr. Mitikkuu Teessoo fi miseensa Koree Gidduu OPDO kan ta’e Dhaabaa yeroo ammaan tana sochii Fincila Diddaa Gabrummaa fi gaaffii abbaa biyyummaa barattooti, dargaggooti fi ummati Oromo marti jabeessanii geggeessaa jiran, ajjeechaa, hidhaa, reebicha fi gara dabarsuu humni Agazi fi tika TPLF ummata Oromoo irratti ifaa fi dhoksaan geggeessaa jiru gara dabarsuuf murna gita bittaa bicuu Wayyaanee golguuf ergama jabaa fudhatanii akka bobbaafaman bira gayamee jira.

Ergama isaanii kanas gara Ministeera Haajaa Alaa Ameerikaa ykn State Department deemanii gochaa sukkanneessaa humni Agazi Oromiya keessatti raawwachaa jiru akka hin raawwatanetti sobaan dhugaa bahuuf akka adeemaa jiranis sabboontonni Oromoo irra gahuun beekmeera.

Ergamtooti diinaa kunneen sirna Wayyaannee duguuggaa sanyiitiin gaafatamuu qabuuf wabii dhaabbachuudhaan dhiiga lammii isaanii fi ijoollee Oromoo irra tarkaanfachuudhaan yakka seeraa fi seenaan yoomiyyuu itti isan gaafachiisu raawachaa akka jiranis hubatameera.

Yeroo ammaan tana Dr. Mitikkuu fi obbo Dhaabaan Washington DC keessa hoteela Hilton Garden kan 815 14th street NW, Washington DCtti argamu keeysa kan qubatan yoo ta’u bilbilli hotelichaas 202-783-7800 ta’uun barameera.Kanaaf, lammiin Oromoo Washington DC fi naannoo ishe jiraatan marti akkuma hiriira nagaa ji’a dabre irratti tokkummaan bahee sagalee lammii isaanii dhageessise ammas gamtaan ta’uudhaan gochaa farreen mirgaa fi haqa Oromoo ta’an kana dura akka dhaabbatu sabboontonni waamicha isaanii dabrsaa jiru.XIINXALA QULQULLINA BARREEFFAM​A AFAAN OROMOO...Q​ORANNOO GABAABAA..​..!!


BEEKAN GULUMMAA 5/12/2014


Hayyoota Oromoo guutuu Pilaanetii 'Lafa' jedhamtu kanarra jiraattan maraaf!

Qorannoon mata duree ''XIINXALA QULQULLINA BARREEFFAMA AFAAN OROMOO'' jedhu kun taajjabbiifi qeeqa magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinnee marsanii jiran keessatti manneen daldalaa garaagaraa Qubee sirrii Afaan Oromoo gargaaruu dhabuusaaniitiif akka sirreeffataniif taasifamedha. 

Hayyoota Oromoo!!  Afaan keenya afaan saba Miliyoonota hedduutiin kan dubbatamaa jiru ta'uun waan ifa jiru. Haata'u malee akka afaan kun miidhaginasaa gatuuf beeksisaafi Taappeellaawwan manneen daldalaa garaagaraarratti barreeffamanii jiran waan afaan keenya quucarsaa jiran ta'uu akka ogeessaafi barataa afaanii tokkootti qeequun waan narra jiruuf qeeqeera. 

Haaluma kanaan gudunfaan armaan gaditti siniif erge kana hiiktanii akka gadi fageenyaan dubbistan abdiin qaba.  Warreen carraa marsariitii (website) garaagaraa qabdanis akka irratti gadi lakkistaniifi Oromoo ta'ee nama muuxannoo kana fuudhatee rakkoo kana maqsuu barbaadu maraaf akka dabarsitan haata'u. 

Hayyoonni magaalaa Oromiyaa keessa jirrus namoota dogoggoraa Afaan Oromoon taappeellaa barreessuun afaan keenya akka burjaaja'u taasisan kana akka qajeelchinuufi gargaarsa ogummaa goonee biiroo aadaaf turizimii naannichaa faana akka heera mootummaa jiruutiin akka qajeelchinuuf dhaamsa Oromummaan dabarsadha.  Akka heera qabnuutiin Oromiyaa keessatti maxxansi kamuu kan dhabbatu Afaan naannichaatiin ta'uu beekna laataa? Kanaafuu yeroo afaan keenya akkas waliin laaqamu kana teenyee ilaaluun sirriidhaa?

 Hanga Qorannoo dabalataatiin torban kana keessa deebinee wal arginuutti nagaan isiniif hawwa.

Hubadhaa!  ''AFAAN SABA GUDDAA GUDDAADHA!''

 Galatoomaa!!

Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa
PhD Candidate, Documentary Linguistics and Culture
Addis Ababa University
Email:  [email protected]
Mardaasa Addisu Report

WAAQAA SITTI IYYANNA!!! WALALOO YAADANNOO DHORKAMA KITAABAA Ao BARREEFFAM​E!!!


[[PASTING TABLES IS NOT SUPPORTED]]
Hayyooota Oromoo pilaaneetii kanarra jiraattan marti akkam naaf jirtuu?

Kana dura walalookoo uf' yaabineensotaa, lafaa/dachee maal sigoone?, fi Hindhalatiinaa jedhu keessatti  waa hedduu kaasee turuunkoo niyaadatama.  Amma ammoo Yaadannoo kabaja Aaannoolee' torban kana keessaatiifan walaloo ''WAAQAA SITTI IYYANNAA' jedhu yeroon sin biraan ga'u gammachuu guddaadhaani!

Walaloota duraa sadanis ta'e kan ammaan tana dubbisuu warra feetaniif kunoo gudunfaa armaan gadii kana sin afeereen jira.


WAAQAA SITTI IYYANNA!!

 

Yaa Waaqa Oromoo gooftaa maqaa dhibbaa

Hinduutu hindulloomtu kankee ajaa'iba

Hiixattee qaqqabdaa kaabas ta'ee kibbaa

Mee waa'ee saakeenyaa sitti himannakaa

 

Ilmaan abbaa tokkoo kan qomoon tokkichaa

Waliigaluu dideetu halagaan gingilchaa

Saba gaanfa Afriikaa lakkoofsaan cirrachaa

Olaantummaa dhabeetu diinni irra didicha.

 

 

Yaa Waaqa guddichaa gooftaa ardiif samii

Araara nuuf godhi balleessinus tarii

Keessakeenya himna isa qabnu aarii

Garaadhaa waa hinqabu nuti akka warra kaanii

 

Yaa Waaqa tokkichaa gooftaa guddaa nana

Akka nama ulfaa yeroo hundaa maassanna

Hojiif gadi hinteenye halkan guyyaa kaannaa

Garuu bebbeelofnee harka namaa ilaalla

 

Hayyee!  Hayyee!  Hayyee!

Waaqa uumaa, Waaqa uumamaa,

Waaqa Saglan Booranaa, Waaqa Sagaltama Gabraa,

Jennee sikadhannawoo maaf nuun taane abbaa?

Tokko ta'uu dhiisee lammiin maaf waljibbaa?

 

Waaqa Torban Baarentummaa,  Waaqa Ciicoo Gurraattii,

Marga harkatti baannee oofuu jennawooti

Maaf garboomne gooftaa Waaqa guddaa mootii

Obsa fixanneerraa nuuf dirmadhu ati

 

Waaqa Shanan Gadaa Oromoo

Waaqa Shanan Odaa Oromoo

Kaabaaf kibbaa, bahaaf dhihaa siwaamanna nuwoo

Hirkoo sigodhannee suma qabna dawoo

Dafii nuqaqqabi dadhabneerra ammawoo

 

Waaqa Caffee Tumaa Waaqa Bokkuu Gurraachaa

Waaqa hundaa dandeessu jiraataa tokkichaa

Kan Ereri Kormaa Waaqa Siidaa Tulluu Cuqqaalaa

Mee Oromoof ka'i uummata guddichaa

Quuqqaan nufixeera akka madaa cinaachaa

 

 

Waaqa Fincaan Tuulama Sadeenii Waaqa Jahan Galaan

Waaqa Malkaa Hawaas kan jiraattu baraan

Araraarakeen eegi warreen jooraa jiran

Galmaan isaan gahi warreen haqaaf qabsaa'an

 

Ayyaanni Oromoo Nagaan oolchii nu bulchi.

Garboonfataa keenya nurraa garagalchi

Ofiin of haabulchuu sabni keenya sichi

Nurraa haadhaabbatu dararaafi saamichi

 

Waan barri deemuun mee jalaa nu baasi.

Hamaa hammaataa nurraa qabi mogolee nu cimsi

Daafii galtee nu oolchi irraa gora nu oolchi

Harcaatuu habashootaa ammas nurraa garagalchi

 

Kan dabaan nutti deemu dhiibdoo keen nurraa dhiibi

Uumaa teenyaan nu bulchi, cabaa keenya dhidhiibi

Wallaalaa guddisi hayyuus nurra bulchi

Keenyumaan nubulchi orma nurraa qabi

 

 

Xinnaa nuuf guddisi guddaa mee nuuf bulchi

Wallaalaa beeksisi  Beekaas nuuf muldhisi

Biyya biyya nagaa nuuf godhi mee nagaa nuuf buusi

Afaan keenya wal nu beeksisi hamtuu cabsii baasii

 

Jaalalakee nuuf kenni, Wal bira oolchii nu bulchi

Safuu keen nu bulchi Rooba Nagaa nuuf Roobi

Bubbee hamaa nurraa qabi, ka'us gadi qabi

Kan saggoo nu cabsee uleekeen  adabi

 

Kormi cirrii haa ta’u, Rimaan haphee haa ta’u

Qabeenyi kan abbaa horee haa ta’u

Ilmi kan abbaa dhalchee haa ta’u

Qabeenyi Oromoo Oromoof haata'u

 

Gaaffii baay'ee qabna kan har'aaf iftaanii

Maaloo yeroo kamuu yaa Waaq nugargaarii

Galgallis ganamnis keenya jiruun aarii

Nutoo siin uumamneeti maal gooneetu tarii

 

Garraamummaa malee hinqabnuum jallina

Diina daara baasnee ofii qullaa deemnaa

Utuu hundaa qabnuu diinarraa kajeellaa

Yaa Waaq ati faradi nu harkakee ilaallaa

 

Egaa yaa Waaqayyo guddaadhaafi jabaa

Irkoo ofirraa dhabneeti mee nuuf ta'i abbaa

Keenyumaan nubulchi nubaasi walabaa

Nuuf haararraafamu injifannoon alaabaa

 

Yaa waaqa guddichaa gooftaa ardiif samii

Gooftaa haqaaf firdii ati hibeektu hamii

Bara hunda jiraatta hinqabdu dorgommii

Cunqursaaf gidiraatti maaloo hinkenniin lammii

 

Kiyyoo kiyyeessanii xaxaaf shira hamaa

Akka hindarbineef nutti cufuum karaa

Ija akka hin godhanneef caccabsan daraaraa

Raatessuun cabsaniim warreen sammuu haaraa

 

Kan kaleessaa utuu jennuu kan har'aatu caalaa

Dubbii maaf dhorkamna maaliif dararamna?

Mul'annoo humnadhaa maaliif ittifamnaa?

Ibsaa keessa keenyaaf maaliif dararamna?

Xiinsammuun nu cabee maaliif gaadi'amnaa?

 

Bilisa taaneetu dhalanneem akka namaa

Dhibee baafachuufoo maaliif luugamamnaa?

Utuu miilla qabnuu maaf jilbaan daa'imnaa?

Dukkanaa dukkanatti wayyoo darbuuf deemnaa?

 

Guguungumaa deemna akka isa maraatee

Mimil'ataa deemna akka warra hatee

Diinnis nu dararse lammiidhaan da'atee

Yaa Waaqa guddichaa maal yoo nurraa kaaftee?

 

Roorroon nutti hammaatee mataarra nu darbe

Hayyuun boolla seenee xobbeen kan caccabe

Maanguddoonis iyyee qaalluun fala dhabe

Miidhaa halagaatiin lubbuu hedduu darbe

 

Kun maaf akkas ta'a? yoo jennee gaafannee

Ilaalcha diinaati jedhamnee shakkamne

Akka garaa hintaane jiraa ukkaamanee

Maaloo Yaa Waaqayyo fala nuu kennimee

 

Guddina dheebonnee yommuutti wawwaannu

Walqixxummaa dhabnee yerottii dharraanu

Wanta gochaa dhabnee asiif achi ilaallu

Dhokosaaf fala dhabnee asiif achi ilaallu

Imimmaan nugogee dhiiga xuruurfannu

YaaWaaq! Maalumaaf al tokko ijjikee nu laalu?

 

Gamanaas gamasiis hunduu iyyaa jira

Kumaaf kumaatamaam kan kaate maatiirraa

Kaan dhaabiitti du'e ka'e maasiisaarraa

Baay'een murteeffatee jiraachuus jibbeera

 

Guyyaan halkan ta'ee ifaan dukkanaa'ee

Qarreen hiree dhabdee qeerroonis raata'ee

Kuusaan dilbii onee nu harkaa tamsa'ee

Waan nuti harkaa qabnu qaata badduu ba'ee

Egaa Yaa Waaqayyoo kam dubbannee fixnaa

Waan itti miidhamne kam  himnee kam dhiifnaa

Maaloo nuu danboobi nuti suma abdannaa

Harka nurra qabi 'DHUGAA'f wareegamnaa!

Oromoon martinuu WAAQAA sitti iyyannaa!!

***     ***     ***    ***    ***     ***

Beekan Guluma Erena
PhD Candidate, Documentary Linguistics and Culture
Addis Ababa University
Email: 
[email protected] 

From: Mardaasa Addisu
Sent: Saturday, February 15, 2014 9:41 AM
To: Macha Tulama USA; Mardaasa Addisu
Subject: FW: Macha Tulama on the passing of our own Obbo Bekale Nadhi Feb 2014.docx

 

Akkum jirtuu?

Please find the letter from Macha Tulama USA on the passing of Obbo Bekale Nadhi.

 

Galatooma


Mardaasa

 

--------

Macha Tulama Cooperative and                              

Development Association, USA Inc

February 15, 2013

 

 

It is with great sadness that we members of Macha Tulama Cooperative and Development Association USA write regarding the passing of an Oromo National and great leader, Obbo Bakale Nadhi on February 11, 2014. Obbo Baqale was 80 years old. We send our condolences to his immediate family and the Oromo family at large. Obbo Bakale was a lawyer, who made considerable impact to Macha Tulama efforts in fighting for Oromo rights.

 

Obbo Bakale Nadhi was part of the original leadership of the parent Organization in Oromia. After passing of our Macha Tulama President, Colonel Alemu Qixxessa, Obbo Bekale was temporarily appointed Macha Tulama President. He stepped down to give way for the next President, Dr Gemachu Megersa. During Dr Gemechu’s term, some internal challenges impacted Macha Tulama. Obbo Bekela played a role in facilitating early elections to resolve the challenges.

 

Obbo Bakale fought for individual Oromo groups as well as re-establishment of Macha Tulama after illegal closures by the Ethiopian Government. Obbo Bakale was also instrumental in having some of Macha Tulama leaders released from Ethiopian prison.

Obbo Bakale Nadhi was part of the original leadership of the parent Organization in Oromia. After passing of our Macha Tulama President, Colonel Alemu Qixxessa, Obbo Bekale was temporarily appointed Macha Tulama President. He stepped down to give way for the next President, Dr Gemachu Megersa. During Dr Gemechu’s term, some internal challenges impacted Macha Tulama. Obbo Bekela played a role in facilitating early elections to resolve the challenges.

 

Obbo Bakale fought for individual Oromo groups as well as re-establishment of Macha Tulama after illegal closures by the Ethiopian Government. Obbo Bakale was also instrumental in having some of Macha Tulama leaders released from Ethiopian prison.

 

 

During the 2000 Macha Tulama meeting in Finfinne, Obbo Bakale Nadhi spoke on need to advocate for return of Finfinne to Oromia (2000 Macha Tulama Meeting). At that time, the Ethiopian government pushed to remove Finfinne from the Oromo regional state.

 

Obbo Bakale stated the Ethiopian system operated illegally in forced evacuations of Oromo from their homes in Finfinne, thereby requiring return to Oromia.

 

Obbo Bakale summarized the relationship of Finfinne to Oromia by the statement

“Finfinne handhuurra Oromo.”

 

The courage and willingness to stand for his fellow Oromo was evident throughout Obbo Bekela’s life (Bekele Nadhi, a pioneer Oromo leader and activist, dies at 80 OPride), He was a role model for Oromo through the use of his profession for the enabling of Oromo institutions. Obbo Bekela will be greatly missed.

 

Sincerely,

 

Mardaasa Addisu

Secretary of Macha-Tulama

Cooperative and Development Association, USA, Inc.
 The Aims Of Woyyaane (T​PLF)

                                               

By Guri Yasyas   [email protected] 

Attacking The Monotheistic Belief( Tokkummaan )
True Oromo is found up on monotheism.Both the Geda System and the
speeches of the Aba Geda concentrated on this great principle.Indeed a
man cannot Oromo with out deeply believing in monotheism ,because it
is the spirit of Waaqaa. This great principle benefits man kinds great
benefits.It gathers men to one Waaqaa,a thing that unifies their
direction ,and plants fraternity among them, while polytheism leads to
diversity and fanaticism. That is to say the corruption of the order
and the loss of humanity as To Me.
The fact is that Meles Zenawi played a grave part in partition.
Oromo(Ethiopia) is still suffering  from this home work and opinion
which caused the devastation of Oromo UNITY. and distributing them in
to Sects waging  war against each other and mockingly ,all in the name
of O.L.F,terrorist ,Al-shababi,….. The first sowers of fire seed ,and
the first builders who put its fundamental stone(Dhagaa Bu’uura) was
woyane person Meles Zenawi incuding Legs Of Woyyaane ,a number of
propagandists silent(Dhosan) and speaking(ifaan)
Therefore the high interest of Humanity lies with Monotheism(Unity).
Tokkummaan Qorichaa isaa jalqabaatti + Waaqeffaana

Itti fufaa Injifanno ummata Oromoof!

Guurii Yaasi Irraa : Guri Yasyas         [email protected]


The Aims Of Woyyaane (TPLF) 


by Guri Yasyas  [email protected]

Their  explicit aim was to pull down the ABO/OLF sanity idea. For that purpose ,woyyaane (TPLF) received the  aid of the OPDOs whose interest was/is to distort the fame of the ABO /OLF . That is why we notice that the OPDO’s encourage Woyyaane (TPLF) in their wrestling with the ABO/OLF ,and their destructive movements in different parts of the Oromia and world. The TPLF aim was/is  to have the OPDOs preoccupied until ,TPLF had established  their own tactic and power in Ethiopia and Oromia .

The support and aid given by OPDO to TPLF , were based up on mutual interests in the first line. Later on the support and aid turned to obligation. Both of them came from one origin ,that is Woyyaane forge , which was enthusiastic  it trying  to tear to pieces the Oromo nation. That is why I notice that they had concentrated their efforts to realize their exact aim , which was the destructive of ABO/OLF LEADERS, because ABO/OLF was/is and it had become then , the SYMBOL of Oromo and Waqqeffaata.

 

To Be acquainted With Leader Is Part Of Freedom